วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

สานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนา ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ

สานพลังประชารัฐเพื่อการพัฒนา
ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
**นางสาวอรจิรา  สุวรรณมาลี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) หนึ่งในคณะสานพลังประชารัฐจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการบูรณาการความร่วมมือ 3 ภาคส่วน ระหว่าง ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ผ่านวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางประชารัฐ  ในการลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อยอดสู่พันธกิจในการสร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างตรงจุด เป็น เด็กดี - เด็กเก่งโดยคณะทำงานได้ส่งเสริมโรงเรียนประชารัฐในระยะแรก  3,351 โรงเรียน ครอบคลุม 225 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED เพื่อการยกระดับการจัดการศึกษาไทยสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

spot ประชารัฐคืออะไร

จำขึ้นใจ : ข้าราชการที่ดี